PhD in Philosophy of Religion

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het doel van doctorale studies op het gebied van Godsdienstfilosofie is om studenten, op de gebruikelijke manier voor gevorderde studies, hun vermogen te laten onderzoeken, met behulp van filosofische hulpmiddelen en benaderingen, religieuze verschijnselen en kwesties met betrekking tot de religieuze dimensie van de menselijke cultuur, inclusief theologisch denken en zijn tradities. Studenten leren kritisch te reflecteren over deze benaderingen en hun resultaten en ze zowel in hun specifieke context als in het kader van de huidige academische kennis te interpreteren. In directe relatie met zijn multidisciplinaire aard, ontwikkelt deze studie de vaardigheden die nodig zijn voor het analyseren van complexe vraagstukken, en leren studenten verschillende specialistische perspectieven en discoursen te combineren bij het evalueren van specifieke bevindingen en het testen van hypothesen, terwijl ze er tegelijkertijd voor zorgen dat de gebruikte methoden geschikt zijn , het denken is nauwkeurig en complexe of controversiële problemen worden duidelijk uitgedrukt. De opleiding leidt niet alleen tot het verwerven van kennis en vaardigheden van experts, maar ontwikkelt ook het vermogen om opvattingen, concepten, leringen en theorieën te begrijpen die niet-traditioneel zijn of verschillen van de eigen, argumentatieve benaderingen cultiveren voor kritisch debat, en de het vermogen om zichzelf te evalueren en om een eigen mening of positie te formuleren.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Beschrijving van de procedure en beoordelingscriteria

Het toelatingsexamen is mondeling en vindt plaats in één ronde.

Elementen, inhoud en evaluatiemethode van het toelatingsonderzoek:

  1. Een wetenschappelijke discussie over het schetsplan van het proefschrift, waarin een evaluatie wordt gemaakt van de feitelijke en methodologische kwaliteit van het schetsplan, het innovatieve potentieel ervan en het vermogen van de aanvrager om zijn onderzoeksdoel te presenteren en te verdedigen. Een deel van de discussie vindt plaats in een door de aanvrager gekozen vreemde taal (Engels, Duits of Frans). Afhankelijk van de focus van het overzichtsschema wordt de kennis van de aanvrager van relevante oude en moderne talen geverifieerd (bijvoorbeeld Latijn, Grieks, Hebreeuws, Engels, Duits en Frans). De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 60 punten.
  2. Een mondeling examen, waarin de kennis en oriëntatie van de aanvrager in de gegeven tak van studie wordt beoordeeld, voor zover deze wordt gedekt door staatsexamens op masterniveau. (De aanvrager dient een lijst in van ten minste vijf titels die zij in de literatuur hebben bestudeerd.) De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 40 punten.

Bonuspunten: als de student het concept van hun dissertatieproject heeft geraadpleegd bij hun potentiële supervisor en de aanbeveling van de supervisor voor het project heeft gekregen en hun schriftelijke toestemming om het proefschrift op te nemen als de aanvrager wordt geaccepteerd, dan ontvangt de aanvrager 10 bonus punten.

Minimaal aantal punten vereist voor acceptatie: 75

De aanvrager moet vooraf het gekozen thema en de keuze van de beoogde promotor raadplegen bij de voorzitter van de betrokken gemeenteraad.


Voorwaarden voor acceptatie

Aanvragers kunnen worden toegelaten om te studeren als zij tijdens het toelatingsexamen minstens 75 punten hebben behaald en tegelijkertijd op basis van het aantal behaalde punten hebben behaald op een plaats op de lijst van aanvragers die overeenkomt met het aantal aanvragers (vastgelegd in vooraf) om te worden geaccepteerd voor de betreffende tak van studie. (Zie de vereisten voor de toelatingsprocedure voor de afzonderlijke filialen.) Aan deze voorwaarde is voldaan door al die aanvragers die hetzelfde aantal punten behalen als de aanvrager die op de laatste plaats op de lijst eindigde die in aanmerking komt voor acceptatie. Het aantal aanvragers dat moet worden geaccepteerd, wordt afzonderlijk vastgesteld voor voltijdse en deeltijdse studenten.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Aanbevolen literatuur, voorbeeldvragen

Individueel, afhankelijk van de aard van het proefschriftproject.


Career Prospect

Afgestudeerden hebben kennis van de theoretische grondslagen van kritisch denken, met name met betrekking tot de christelijk-filosofische traditie en de theologische context van de filosofie, zijn goed op de hoogte van de details van de geschiedenis van de filosofie en filosofische studie van religie, en zijn bekend met de huidige trends in de wetenschap Onderzoek. Ze zijn taalkundig uitgerust voor onderzoek met bronnen. Ze zijn bekwaam in de methodologie van gespecialiseerd werk en zijn bekend met de regels voor kritische analyse en interpretatie. Ze kunnen de resultaten van hun academische werk presenteren in de context van een discussie tussen specialisten. Ze zijn gekwalificeerd om zelfstandig onderzoek te verrichten en actief te zijn in hun vakgebied in een academische onderwijscapaciteit.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many res ... Lees meer

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many restrictions on Protestants in the Czech lands (which were part of Catholic Austria at the time) and candidates for the ministry had to go to Vienna to study. Lees Minder