De studie is bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een theoretische en filosofische bijscholing in de filosofie en sociale wetenschappen. De voorwaarde is een goede afronding van de masteropleiding met een focus op het relevante of een verwant onderwerp.

Het doel van de doctorale studies in de filosofie is om hooggekwalificeerd wetenschappelijk personeel te trainen, afgestemd op de studie van algemene wetten in de respectieve samenleving vanuit het oogpunt van ontologie, gnoseologie en ethiek. Ze moeten de bevoegdheid krijgen om problemen op te lossen die een holistisch, universeel karakter hebben. De meeste afgestudeerden werken als universitair docent en hebben de belangrijke taak om studenten op te leiden naar een nieuwe soort verantwoordelijkheid die een degelijke sociale ontwikkeling op alle gebieden garandeert.


Beschrijving van de verificatie- en evaluatiecriteria

Het toelatingsexamen heeft het karakter van een discours over het project van een wetenschappelijk werk, waarin de aanvrager zijn voorwaarden voor wetenschappelijk werk moet bewijzen. De nadruk ligt op de oriëntatie op het gekozen onderwerp in de wetenschappelijke productie, op het vermogen om de deelproblemen in de holistische historische context te classificeren en op het formuleren van eigen conclusies.


Samen met de aanvraag voor het onderzoek stuurt de aanvrager:

  • het project van een wetenschappelijke paper (maximaal 10 pagina's) over een door de kandidaat geselecteerd onderwerp, inclusief een bibliografie, waarin hij een grondige oriëntatie toont in het specifieke onderzoeksprobleem waarmee hij van plan is doctorale studies te gaan doen. Het project moet een karakterisering van het onderzoeksprobleem omvatten, een basisidee van het doel en de structuur van het probleem in kwestie, de methoden van theoretisch en wetenschappelijk onderzoek die worden overwogen en de literatuur.
  • een lijst van bestudeerde literatuur van het gekozen onderwerp, die hij kritisch moet kunnen interpreteren.

Beoordelingscriteria: maximale score 10, minimum score voor de toelating 7.


toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot de doctoraatsopleiding is de succesvolle afronding van een masteropleiding.


Professioneel perspectief

De afgestudeerde doctoraatsopleiding is in staat creatief onderzoek te verrichten op het gebied van filosofie met een focus op de filosofie van de onderwijskunde. Hij beheerst de ontologische, gnoseologische en ethische vooronderstellingen van het filosofisch denken op het gebied van onderwijs, zowel vanuit het diachroon als het synchroon oogpunt. Door zijn studies heeft hij de voorwaarden verworven om het gebruikelijke karakter van het onderwijs te begrijpen vanuit filosofisch oogpunt en aldus bij te dragen aan de ontwikkeling van het Europese en universele denken in het kader van een onderwijsmaatschappij. De afgestudeerde is voorbereid op een educatieve en wetenschappelijke activiteit aan de universiteit, bij relevante onderzoeksinstituten, maar ook voor een politieke activiteit van charitatieve aard.

Opleiding te volgen in:
Engels
Duits

Zie 8 andere vakken van Charles University Faculty of Education »

Laatst bijgewerkt op January 10, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
2,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Aanvraagkosten: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum